3-1-13- نفتانات مس (بر پایه آب)………………………… …………………………………………………41
3-1-14- بورون معدنی (بوراکس- اسید بوریک) SBX……………………….. …………………….43
3-1-15- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات DOT……………. ………………………………………..45
3-1-16- کلسیم برات ……………….. …………………………………….. …………………………………..46
3-1-17- برات روی……………… …………………………………….. ………………………………………..46
3-1-18- KDS…………………. …………………………………….. ………………………………………….48
3-1-19- شیمی پلیمر بتاین………… …………………………………….. ……………………………………49
3-1-20- پنتاکلروفنول…………………………… …………………………………….. ………………………..51
3-1-21- نفتانات مس بر پایه روغن…………………………. ……………………………………………….53
3-1-22- نفتانات روی…………………….. …………………………………….. ………………………………55
3-1-23- مس 8 کیونیولات…………………… …………………………………….. …………………………56
3-1-24- سه-یدو-دو-پروپینل بوتیل کاربامات……………….. ………………………………………….58
3-1-25- پرمترین……………………… …………………………………….. ……………………………………59
3-1-26- سای پرمترین………………………… …………………………………….. ………………………….61
3-1-27- ترکیبات آلکیل آمونیوم…………………….. …………………………………….. ………………..63
3-1-28- دی دسیل دی متیل آمونیوم بی کربنات(DDABC) ………………………………………64
3-1-29- کلروپیریفوس………………… …………………………………….. …………………………………64
3-1-30- دو- تیوسیاناتومتیل تیو بنزوتیازول (TCMTB)………………… …………………………66
3-1-31- دلتامترین………………………. …………………………………….. ………………………………….67
3-1-32- بیفترین………………………. …………………………………….. ……………………………………68
3-1-33- کاربندازیم…………………. …………………………………….. ……………………………………..69
3-1-34- کلروتالونیل………………….. …………………………………….. ………………………………….70.
3-1-35- بنزیمیدازول……………………….. …………………………………….. …………………………….71
3-1-36- کربوکسیماید…………….. …………………………………….. ……………………………………..73
3-1-37- استات مس دو ظرفیتی……………………. …………………………………….. …………………74
3-1-38- سای فلوترین………………………….. …………………………………….. ………………………..74
3-1-39- فیپرونیل…………. …………………………………….. ………………………………………………..76
3-1-40- ترکیبات آلی آلومینیوم دار….. ……………………………………………………………………….77
3-1-41- ترکیبات آلومینیوم سه ظرفیتی……………….. …………………………………………………….78
3-1-42- سیلیکون آلی…………………. …………………………………….. …………………………………78
3-1-43- تولیفلوآنید…………………… …………………………………….. …………………………………..79
3-2- مواد و روش‌های حفاظتی نوین سازگار با طبیعت……………………………………………..86
3-2-1- تیمار حرارتی…………………. …………………………………….. …………………………………..89
3-2-2- ترمو وود…………… …………………………………….. ……………………………………………….90
3-2-3- پلاتو…………… …………………………………….. …………………………………………………….90
3-2-4- فرآیند رتیفیکاسیون و پردور…………………. ………………………………………………………91
3-2-5- تیمار حرارتی روغن………….. …………………………………….. ………………………………..92
3-2-6- استیلاسیون……………………….. …………………………………….. ……………………………….96
3-2-7- فورفوریلاسیون…………………….. …………………………………….. …………………………….97
3-2-8- متیلول (DMDHEU)………………… …………………………………….. …………………….98
3-2-9- واکنش تیمار روغن………… ………………………….. ……………………………………………..99
3-2-10- آب گریزی………….. …………………………………….. …………………………………………100
3-2-11- ترکیبات آلی سیلیکون…………………… …………………………………….. …………………100
3-2-12- رزین و تیمار روغن ……………….. …………………………………….. ………………………100
3-2-13- تیمار ملامینه …………….. …………………………………….. …………………………………..101
3-2-14- تیمار روغن داغ……………… …………………………………….. ……………………………….101
3-2-15- فرآیند رویال……………….. …………………………………….. …………………………………102
3-2-16- تغییر پذیری در میزان اصلاح در چوب………………………… …………………………….102
3-2-17- کایتوزن…………….. …………………………………….. …………………………………………..103
3-2-18- آلفا اسدیسون…………….. …………………………………….. …………………………………..106
3-2-19- چریش………. …………………………………….. …………………………………….. ………….108
3-2-20- روغن‌های اصلی……….. …………………………………………………………………………….109
3-2-21- وسمه نیل…………….. …………………………………….. ………………………………………..109
3-2-22- پیرتروم…………… …………………………………….. …………………………………………….110
3-2-23- ESR-1721…… …………………………………….. ………………………………………….112
3-2-24-ESR-1980………….. …………………………………….. …………………………………..112
3-2-25- ESR-2067…………….. …………………………………….. ……………………………….112
3-2-26-ESR-2240……………. …………………………………….. …………………………………113
3-2-27-ESR-2325……………… …………………………………….. ……………………………….113
3-2-28-ESR-2711………….. …………………………………….. …………………………………..113
3-3- کندسوز کننده‌ها و مواد ضد آتش………………………………………………………………….114
3-3-1- فرمولاسیون کند سوز کننده‌ها…………………….. ……………………………………………….116
3-3-2- فسفر……….. ………………………………………………………………………………………………116
3-3-3- برون………… …………………………………….. ……………………………………………………..116
3-3-4- آمونیوم سولفات…………. …………………………………….. …………………………………….117
3-3-5- آمونیوم فسفات……… …………………………………….. ………………………………………….118
3-3-6- دی آمونیوم فسفات………. …………………………………….. …………………………………..119
3-3-7- آمونیوم دی هیدروژن فسفات………….. …………………………………….. ………………….119
3-3-8- کلرید روی………………… …………………………………….. …………………………………….120
3-3-9- بوریک اسید……………… …………………………………….. ……………………………………..121
3-3-10- براکس……………… …………………………………….. ……………………………………………122
3-3-11- گوانیل اوره فسفات……………. …………………………………….. ……………………………124
3-3-12- اندود های آماس کننده……………. ……………………………………………………………….125

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

3-3-13- اندود های غیر آماس کننده …………….. ……………………………………………………….125
3-3-14- سدیم سلیکات…………….. ………………………………………………………………………….125
3-4- پرداخت‌های نهایی…………….. …………………………………….. …………………………………….127
3-4-1- رزین های طبیعی و رزین های اصلاح شده…………….. …………………………………..129
3-4-2- شلاک …………….. …………………………………….. …………………………………………….129
3-4-3- کلوفان یا روغن روزین …………………………………….. ………………………………………130
3-4-4- واکس‌ها…………….. …………………………………….. …………………………………………….130
3-4-5- واکس زنبور…………….. …………………………………….. ……………………………………….130
3-4-6- واکس کارنائوبا……………. …………………………………….. ……………………………………131
3-4-7- واکس‌های ترکیبی……………. …………………………………….. ……………………………….131
3-4-8- پوشش دهنده های وابسته به سلولز……………. …………………………………….. ……….132
3-4-9- استر های سلولز(CAB و CAP ) ……………. …………………………………………….132
3-4-10- نیترات سلولز……………. …………………………………….. …………………………………….133
3-4-11- سلولز اتر……………. …………………………………….. ………………………………………….134
3-4-12- آلکید ها (رزین های پلی استری روغن اصلاح شده) ……………………………………135
3-4-13- آلکید های خشک شونده…………….. ……………………………………………………………137
3-4-14- آلکید های استایرن و ونیلی……………. …………………………………………………………137
3-4-15- سیلیکون آلکید……………. …………………………………….. ………………………………….137
3-4-16- آلکید های غیر خشک شونده……………. ………………………………………………………138
3-4-17- آلکید های با سختی بالا……………. …………………………………….. ……………………..138
3-4-18- ایزوسیانات ها و پلی اورتان ها……………. …………………………………….. ……………138
3-4-19- تولوئن دی ایزوسیانات(TDI) …………….. …………………………………….. ………….139
3-4-20- هگزا متیلن دی ایزوسیانات (HDI) …………….. …………………………………………..140
3-4-21- آمینو رزین (اوره و ملامین) ……………. ……………………………………… ………………142
3-4-22- رزین های پلی استر……………. …………………………………….. …………………………..143
3-4-23- رزین های آکریلیک…………….. …………………………………….. ………………………….144
3-4-24- رزین های آکریلیک ترمو پلاستیک…………….. ……………………………………… …….145
3-4-25- رزین های ونیلی…………….. …………………………………….. ………………………………145
3-4-26- رزین های اپوکسی……………. …………………………………….. …………………………….146
3-4-27- واکنش با آمین‌ها و یا آمید ها (نوکلئوفیل ها) ……………. ……………………………….147
3-4-28- استر های اپوکسی…………….. …………………………………….. …………………………….148
3-4-29- پوشش دهنده های بر پایه آب…………….. ………………………………………… ………..149
3-4-30- آلکید ها و پلی استر های محلول در آب …………………………………………………….150
3-4-31- رزین های آکریلیک محلول در آب………….. ………………………………………………..151
3-4-32- رزین های اپوکسی بر پایه آب……………. …………………………………………………….151
3-4-33- عوامل ضد واکشیدگی……………. …………………………………….. ………………………..151
3-4-34- جذب کننده های UV…………….. ………………………………………………………………152
3-4-35- رنگ‌ها (رنگ دانه ها و رنگ زنی) ……………. ………………………………………………153
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری……………. ……………………………………… …………………………..155
فصل پنجم: فهرست منابع……………. ……………………………………….. …………………………………….159
فهرست جدولها:
فصل اول: مقدمه
جدول 1-1- استانداردهای AWPA پیرامون شرایط متفاوت مصرف
فرآورده های تیمار شده………………………………………………………………………………5
جدول 1-2- استانداردهای اروپایی پیرامون شرایط متفاوت مصرف

فرآورده های تیمار شده……………………………………………………………………………..6
جدول1-3- فهرستی از مواد حفاظتی متعارف چوب و برخی از وی‍ژگی های آنها……………….81
فصل دوم: تاریخچه
جدول 2-1- تاریخچه حفاظت چوب…………………………………………………………………………..14
فصل سوم: کلیات
جدول 3-1-1-میزان خورندگی فلزات مختلف توسط نفتانات مس بر پایه آب
در غلظت‌های مختلف در مقایسه با مواد حفاظتی دیگر…………………………………42
دول 3-4-1- ایزوسیانات و خواص پوششی آن………………………………………………………..140
جدول 3-4-2- تغییر رنگ ایزوسیانات ها…………………………………………………………………..141
جدول 3-4-3- اجزا ترکیبی و ویژگی آنها در تولید پلی استر………………………………………..144
فهرست شکل‌ها:
فصل سوم: کلیات
3-1- مواد حفاظتی چوب در برابر عوامل بیولوژیک
شکل 3-1-1- نسبت کوات به اکسید مس در ماده ACQ………………………………………………..24
شکل 3-1-2- کواترنری آمونیوم کمپاند(کوات)…………………………… ………………………………24
شکل 3-1-3- بنزالکونیوم کلراید(BAC)………………… …………………………….. ………………….25
شکل 3-1-4- مس قلیایی DCOI (ACD)………………….. …………………………….. ………………29
شکل 3-1-5- مس دوگانه (دی متیل دی تیو کربامید) (CDDC)………………….. ……………….30
شکل 3-1-6- تبوکونازول……………………… …………………………….. …………………………………32
شکل 3-1-7- پروپیکونازول………………… …………………………….. …………………………………..34
شکل 3-1-8- ساختار مولکولی ایمیداکلوپراید………………………………. …………………………….36
شکل 3-1-9- انواع کاپرازل و نسبت ساختار تشکیل دهنده آن…………………… …………………38
شکل 3-1-10- نسبت مواد تشکیل دهنده Copper HDO…………………….. ……………………40
شکل 3-1-11- نفتانیک اسید……………………. …………………………….. ………………………………41
شکل 3-1-12- نفتانات مس (بر پایه آب)……………………… …………………………….. …………..41
شکل 3-1-13- ساختار شیمیایی بورات…………. …………………………….. ………………………….43
شکل 3-1-14- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات………………… …………………………….. ………45
شکل 3-1-15- ساختار شیمیایی تری متیل برات………………….. ……………………………… …….47
شکل 3-1-16- پلیمر بتایین…………………… …………………………….. …………………………………49
شکل 3-1-17- پلیمر بتاین با شکل یون مثبت…………………….. ………………………………………50
شکل 3-1-18- پیوند هیدروژنی بین چوب و DPAB……………………………………………………50
شکل 3-1-19- پنتاکلروفنول…………………. …………………………….. ………………………………….52
شکل 3-1-20- نفتانات مس…………………. …………………………….. ………………………………….54
شکل 3-1-21- نفتانات روی……………….. …………………………….. …………………………………..56
شکل 3-1-22- مس 8 کیونیولات…… …………………………….. …………………………………………57
شکل 3-1-23- IPBC……………… …………………………….. ……………………………………………..58
شکل 3-1-24- ساختار مولکولی پرمترین…………….. …………………………….. …………………….59
شکل 3-1-25- سای پرمترین و شباهت ساختاری با حشره کش‌های شیمیایی…………………..62
شکل 3-1-26- برخی از ترکیبات موجود در محصولات حاوی سای پرمترین…………………..62
شکل 3-1-27- دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید(DDAC)…………………………………………..63
شکل 3-1-28- 4,5-Dichloro-2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One (DCOI)……….64
شکل 3-1-29- ساختار مولکولی کلروپیریفوس…………….. …………………………………………….65
شکل 3-1-30- تیوسیاناتومتیل تیو بنزوتیازول…………………… …………………………….. ………..66
شکل 3-1-31- ساختار شیمیایی دلتامترین……………… …………………………….. ………………….67
شکل 3-1-32- ساختار شیمیایی بیفترین………………….. …………………………….. ………………..68
شکل 3-1-33- کاربندازیم………………. …………………………….. ……………………………………….70
شکل 3-1-34- کلروتالونیل…………………… …………………………….. …………………………………71
شکل 3-1-35- بنزیمیدازول……………. …………………………….. ……………………………………….72
شکل 3-1-36- واکنش بنزن و ایمیدازول و تشکیل بنزیمیدازول………….. ………………………..72
شکل 3-1-37- واکنش اسیدکربوکسیلیک با آمین‌ها و تبدیل به کربوکسی آمید………………….73
شکل 3-1-38- سای فلوترین…………….. …………………………….. …………………………………….75
شکل 3-1-39- فیپرونیل……………… …………………………….. …………………………….. …………..76
شکل 3-1-40- تولیفلوآنید…………. …………………………….. …………………………….. ……………79
3-2- مواد و روش‌های حفاظتی سازگار با طبیعت
شکل 3-2-1- وابستگی دوام و مقاومت در تیمار حرارتی……………….. ……………………………93
شکل 3-2-2- ساختار کتین و کایتوزن……………. …………………………….. ………………………..104
شکل 3-2-3- کاربردهای کایتوزن………….. …………………………….. ……………………………….106
شکل 3-2-4- آلفا اسدیسون………… …………………………….. …………………………………………107
شکل 3-2-5- هورمون‌های جوانی………………. …………………………….. ………………………….107
3-3- کندسوزکننده ها و مواد ضد آتش
شکل 3-3-1- آمونیوم سولفات………. …………………………….. ………………………………. …….117
شکل 3-3-2- آمونیوم فسفات…….. …………………………….. …………………………….. ………….118
شکل 3-3-3- دی آمونیوم فسفات………… …………………………….. …………………………………119
شکل 3-3-4- آمونیوم دی هیدروژن فسفات………… …………………………….. ………………….120
شکل 3-3-5- بوریک اسید……………………… …………………………….. ……………………………..121
شکل 3-3-6- گوانیل اوره فسفات ……………………….. …………………………….. ………………..124
شکل 3-3-7- سدیم سلیکات………………. …………………………….. …………………………………125
3-4- پرداخت‌های نهایی
شکل 3-4-1- قسمتی از زنجیره نیترات سلولز………. …………………………….. ………………….134
شکل 3-4-2-شماره 1 گلیسرول، شماره 2 پنتا اریترول……………….. ……………………………..135
شکل 3-4-3-شماره 1 ارتوفتالیک اسید شماره 2 ایزوفتالیک اسید…………… …………………..135
شکل 3-4-4- نمایش نموداری ترکیبات آلکید ها………… …………………………………………….136
شکل 3-4-5- مولکول اورتان (اتیل کاربامات) حاصل از واکنش بین اوره با اتیل الکل……..138
شکل 3-4-6- شکل گیری بیوریت (دی ایزوسیانات+ آب)…………………………………………..140
شکل 3-4-7- واکنش ایزوسیانات با آب تولید دی اکسید کربن می‌کند…………………………..140
شکل 3-4-8- واکنش بین اوره و فرمالدئید…………………………………………………………………142
شکل 3-4-9- تولید زنجیره خطی پلی استر از واکنش گروه دی الکل با گروه
دی کربوکسیلیک اسید………… …………………………….. …………………………….. …………………143
شکل 3-4-10- آکریلات (1) و متاکریلات (2) استر………….. ……………………………… ……..145
شکل 3-4-11- مونومر ونیل استات………… …………………………….. ………………………………146
شکل 3-4-12- واکنش گروه اپوکسی با آمین ثانویه…… …………………………….. ………………147
شکل 3-4-13- واکنش پیوند اسید با حلقه اپوکسی و تولید گروه های هیدروکسیل…………147
شکل 3-4-14- ایجاد پیوند درونی به واسطه بار مثبت حاصل از واکنش پیوند اسید با حلقه
اپوکسی و تولید گروه های هیدروکسیل……………………. …………………………….. ……………….148
شکل 3-4-15- رفتار ویسکوزیته آلکیدها و پلی استرهای بر پایه آب………… …………………150
فصل اول:
مقدمه

رشد بی سابقه جمعیت جهان در 50 سال گذشته سبب گردیده تا کره خاکی ما به تراکم شش میلیاردی از انسان دست یابد. افزایش چشم گیرجمعیت سبب پدیدار شدن مشکلات فراوان در عرصه های مختلف گردیده است. رشد جمعیت در حالی است که مصرف مواد اولیه به طور قابل توجهی افزایش یافته، به طوریکه می‌توان گفت نرخ رشد جمعیت در بسیاری از کشور ها بیش از نرخ رشد مصرف کالا در آن کشورها است.
چوب یکی از مهم‌ترین مواد خامی است که در تمامی عرصه های تاریخی، از ابتدای خلقت بشر تا امروز در زندگی انسان‌ها وجود داشته و با پیشرفت علم استفاده از آن بهبود یافته و خواص و ویژگی‌های بی همتای آن، جایگاه چوب را در زندگی بشر پایدار گردانده است. با وجود توسع? فراوان درساخت مواد مصنوعی فلزی و پلاستیکی هنوز جایگاه چوب به عنوان یک ماده اولیه ویژه، حفظ شده است. به صراحت می‌توان گفت چوب عمده‌ترین ماده اولیه در جهان است. بسیاری از کشورهای جهان توانایی تولید چوب، بیش از نیاز خود را دارند؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها از فقر چوب رنج می‌برند و سالیانه هزینه فراوانی را برای جبران این کمبود متقبل می‌شوند. یکی از علل استفاده از مواد جایگزین چوب در این کشورها، همین مسئله است.
حفاظت چوب می‌تواند سبب نگهداری و بقای جنگل‌ها، حفاظت از چوب آلات با چوب برون فراوان، فراهم ساختن امکان استفاده از گونه هایکم دوام، افزایش عرصه استفاده از چوب در محیط‌های مختلف، افزایش عمر مفید چوب، استفاده از چوب درشرایط تخریب، اثر بر روی استفاده از مواد جایگزین، صرفه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، گردد.
یکی از اهداف صنعت حفاظت چوب جلوگیری از پوسیدگی‌های بیولوژیک در چوب است. یکی از راهکارهای حفاظتی برای مقابله با پوسیدگی قارچی، تیمار چوب با مواد حفاظتی شیمیایی کارآمد می‌باشد که در این رابطه حفاظت از محیطزیست را نیز باید مد نظر قرارداد.
برای مقابله با عوامل مخرب بیولوژیکی می‌توان از تکنیک‌های مثل خشک نگه داشتن چوب، استفاده از حشرهکش و قارچکش‌های مناسب و یا استفاده از چوبآلاتی که به طور طبیعی دارای دوام هستند و یا استفاده از چوب‌های حفاظت شده یا اصلاح شده استفاده نمود. جلوگیری از تماس قارچی با چوب می‌تواند روش مناسبی برای به حداقل رساندن تکثیرکلونی‌های میکروبی و یاتشکیل کپک در چوب باشد. اصلاح سطح چوب با استفاده از نانوذرات تکثیر باکتری‌ها و کلونی‌های قارچ‌ها را به طورچشمگیری کاهش می‌دهد. ذرات نانو روی، با قطر در حدود 30 نانومتر، می‌تواند وارد حفرههای سلولی شده و از طریق پونکتوآسیون ها به دیواره سلولی و سایر حفرات رسوخ کرده و در روی دیواره یک اتصال قوی را ایجاد نماید و این عمل بافت گردد تا از حملات میکروبی جلوگیری شود.
تیمار چوب با مواد ضد آتش می‌تواند، حساسیت چوب در برابر آتش را از بین ببرد و یا کاهش دهد و همچنین استفاده از مواد ضد آب می‌تواند سبب مقاومت چوب در برابر رطوبت و استفاده از آن در محیط‌های آب و در تماس با رطوبت گردد. استفاده از پرداخت‌های نهایی مناسب می‌تواند یکی از ساده‌ترین راهکارهای حفاظتی به خصوص برای مصارف داخلی باشد.
چوب آلات تیمار شده بایستی دو معیاراصلی را رعایت کنند:
1 . نیاز مصرف کننده از چوب تیمار شده در محیط مصرف را برآورد کنند.
2 . در محیط مصرف، باید بدون ایجاد ریسک غیر معقول، برای انسان و یامحیطزیست باشند.
آژانس حفاظت چوب آمریکاEPA1 از جمله سازمان‌هایی است که به تنظیم آییننامهها و ضوابط مورد نیاز برای تولید و مصرف مواد حفاظتی می‌پردازد. بر اساس قانون ایالات متحده آمریکا، هر محصولی پیش از فروش و توزیع، باید توسط این سازمان مورد بررسی قرار بگیرد.
درجه حفاظت به دست آمده به مقدار مصرف مواد حفاظتی و نفوذ مناسب و ماندگاری مواد شیمیایی بستگی دارد. بعضی از مواد حفاظتی نسبت به بقیه موثرتر هستند، و بعضی برای مصارف خاص مناسب هستند. در شرایط مختلف، روش‌های مختلفی از تیمار چوب در دسترس است اما عموما تیمارپذیری برای گونههای چوبی با درون چوب کم مورد استفاده بوده و پایداری تیمار در برون چوب بیشتر است. برای به دست آوردن تأثیر طولانی مدت ونفوذ مناسب و ماندگاری برای هر یک از گونه های چوبی ماده شیمایی حفاظتی و روش تیمارخاصی مورد نیاز است. برای مواد حفاظتی که در چوب به کارمی‌روند توصیه‌هایی شده است که می‌توانند در سطح ماندگاری و نفوذ مناسب افزایش بسیاری در سالم ماندن ساختار چوب ایجادکنند. بنابراین هزینه عادی جایگزینی چوب تیمار شده در سرویس خیلی کمتر از همان چوب بدون تیمار است. در تشریح روش‌های تیمار مواد حفاظتی و گونه های چوبی، برای حفاظت مورد نیاز در شرایط خاص و در معرض گذاری و خارج از ساختمان به صورت ترکیبی باید تهیه شوند. همه این فاکتورها به وسیله انجمن حفاظت گران چوب آمریکا2 (AWPA) وانجمن آزمایشات و مواد آمریکا3 (ASTM) مطرح شده‌اند.
محور اصلی این تحقیق، پیرامون مواد حفاظتی مناسب جهت مقابله با هوازدگی، قارچ‌ها، حشرات و همچنین مواد ضد آب، کند سوز کننده ها و پرداخت‌های نهایی با تاکید بر مواد نوین و سازگار با محیطزیست می‌باشد. امید است که آشنایی بهتر با مواد مناسب حفاظتی بتواند مسیر استفاده بهینه از چوب به عنوان یک ماده ارزشمند را که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مدت‌هاست هموار گشته، را برای کشور ما نیز هموار گرداند. شناخت مواد حفاظتی چوب و چوب‌های حفاظت شده باعث تسهیل در انتخاب، شناخت، خرید و نصب صحیح و آگاهانه مصالح می‌گردد. اهمیت به افزایش عمر مفید چوب و کیفیت آن در سرویس سبب اطمینان بیشتر به این ماده در صنعت می‌گردد. با توجه به این مطلب که کشور ما از جمله کشورهایی است که دچار فقر درختان صنعتی می‌باشد، امید است استفاده از مواد و راهکارهای حفاظتی مناسب بتواند عمر مفید چوب آلات را از چند سال به چندین سال افزایش دهد تا از خروج سرمایه ملی برای واردات چوب کاسته گردد. استاندارد های و قوانین مورد استفاده در این تحقیق عموما، بر اساس سازمان‌های، انجمن حفاظت گران چوب آمریکا(AWPA ) و آژانس حفاظت محیطآمریکا(EPA) میباشند.
معرفی برخی از استاندارد های بین‌المللی پیرامون سمیت مواد شیمیایی:
جدول 1-1- استانداردهای AWPA پیرامون شرایط متفاوت مصرف فرآورده های تیمار شده به صورت زیر می‌باشند:
UC1قابل استفاده در محیط خشک داخلی.UC2قابل استفاده در محیط مرطوب داخلی.UC3Aقابل استفاده در محیط خارجی در بالای سطح زمین در حالتی که محصول با مواد ضد آب پوشش داده شده است.UC3Bقابل استفاده در محیط خارجی در بالای سطح زمین در حالتی که محصول با مواد ضد آب پوشش داده نشده است.UC4Aقابل استفاده در تماس با زمین برای استفاده عمومی.UC4Bقابل استفاده در تماس با زمین در شرایط سخت.UC4Cقابل استفاده در تماس با زمین در شرایط بسیار دشوار.UC5Aقابل استفاده در محیط دریایی مثل دریاهای شمالی و آب‌های شور.UC5Bقابل استفاده در محیط دریایی مثل دریاهای مرکزی و آب‌های شور.UC5Cقابل استفاده در محیط دریایی مثل دریاهای جنوبی و آب‌های شور.UCFAقابل استفاده در محیط داخلی در بالای سطح زمین و مقاوم در برابر آتش.UCFBقابل استفاده در محیط بیرونی در بالای سطح زمین و مقاوم در برابر آتش.
جدول 1-2- استانداردهای اروپایی پیرامون شرایط متفاوت مصرف فرآورده های تیمار شده به صورت زیر می‌باشد:
HC 1قابل استفاده در بالای سطح زمین در رطوبت کم‌تر از 20 درصد و استفاده باپوشش ضد آب.HC2قابل استفاده در بالای سطح زمین در شرایطی که رطوبت گاهاً بالای 20 درصد و همچنین افزایش ریسک تر شوندگی، استفاده با پوشش ضد آب.HC3قابل استفاده در بالای سطح زمین بدون پوشش و در شرایط رطوبتی بالای 20 در صد که به صورت مکرر وجود داشته باشد.HC4قابل استفاده در تماس با زمین و آب و در شرایط با ریسک رطوبتی بالا و رطوبت پایدار بالای 20 درصد.HC5قابل استفاده در محیط‌های آب و حتی آب شور و شرایط رطوبتی مداوم بالای 20 درصد.
دوز کشنده میانه LD 504معیاری برای سمیت می باشد که در حقیقت مقدار ماده شیمیایی است که می‌تواند از طریق خوردن، تزریق، و یا از طریق پوست، تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی، 50 درصد تعداد حیوانات مورد آزمایش را از بین ببرد. دوز کشنده میانه LC 50 نیز مقدار ماده شیمیایی موجود در هوا، که قادر است 50 درصد تعداد حیواناتی که با آن ماده در تماس هستند را از بین ببرد (های کاریا،2001؛ میونگر، 2011).
فصل دوم:
تاریخچه حفاظت چوب
چوب، با وجود خواص بی همتای خود دارای معایبی نیزمی‌باشد. بشر با پی بردن به این معایب تلاش‌های فراوانی برای اصلاح و حفاظت این ماده پر ارزش نموده است. برخی درختان دارای دوام طبیعی بالایی هستند که ازگذشته برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ادامه به قسمتی از تاریخچه حفاظت چوب اشاره شده است (جدول 2-1).
درپیش از میلادمسیح بومیان استرالیایی از چوب مقاوم به قارچ‌ها و موریانه، برای ساخت تابوت استفاده می‌کردند. در حدود 4000 سال پیش از میلادمسیح، نوح به فرمان خدا در ساخت کشتی از قیر جهت تیمار استفاده نمود. یونانیان در حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح سوراخ‌هایی در ستون‌های چوبی ایجاد می‌کردند و درون آنها را با روغن پر می‌کردند تا نفوذ عمیق رخ دهد و سپس ستون‌ها را بر روی پایههای سنگی قرار می‌دادند تا خشک بمانند (جدول 2-1).
79 سال بعد از میلاد مسیح پلینیوس سکوندوس5در کتاب خود به تیمار چوب آلات توسط روغن سدر به جهت مبارزه با پوسیدگی و حشرات اشاره کرده. در 80 سال بعد از میلادمسیح، چوب توسط دود تیمار گشت. مایاس6 در حدود 700 سال بعد از میلاد مسیح معبدی را در گواتمالا با یک چوب مقاوم به موریانه ساخت. در حدود سال 1225 تا 1225، کنراد ون مگن باخ7، کشف کردکه چوب تیمار شده با دود به راحتی تخریب نمی‌گردد. در ایران قدیم نیز از کند سوز کننده ها برای حفاظت ارابه های جنگی و برج و بارو های چوبی استفاده می‌شده و نیزآثاری از وجود برخی از روغن‌ها در اشیای چوبی مقابر و امام زادهها و مساجد در حدود 700 سال پیش دیده می‌شود(پارساپژوه و همکاران، 1375).
در سال 1445 فرانکن اسپیگل8جوشاندن چوبآلات کلیسا در محلول آب نمک را بررسی نمود. در سال 1500 راهبههای کلیسای سان دومنیو9 موریانهها را توسط کلریدجیوه(II) و اکسیدآرسنیک کنترل کردند.
لئوناردو داوینچی10 در سال 1519-1452 تابلو هاین قاشی چوبی خود رابا کلریدجیوه(II) و اکسیدآرسنیک(III) اندود کرد. در سال 1590 بیش از 100 کشتی از نیروی دریایی اسپانیا به وسیله کرم کشی11نابود گردید.
در سال 1657 یوهان گلوبر12 روشی ابداع کرد که چوب آلات در آتش کربونیزه و با قطران اندود و سپس در اسیدپیرولیگنس13(ممحصولی حاصل از تقطیر چب) فرو برده می‌شدند.
در سال 1705، هومبرگ14 داروساز، کلریدجیوه (II) را برای مقابله با حفاران چوب پیشنهادکرد. ماده ای که به او نسبت دادند یعنی اسیدبوریک، امروزه یکی از مهم‌ترین مواد حفاظتی چوب محسوب می‌گردد(جدول 2-1).
در سده هجدهم و نوزدهم، تثبیت اشیای فرهنگی گران بها نظیر چوب محراب کلیسا که به شدت توسط حشرات صدمه دیده بودند، به صورت ابتدایی از راه آغشتگی با چسب انجام می‌شد. در حدود سال 1800 پرتروم15 به عنوان یک حشرکش شناخته شد .
ناپلئون در سال 1810 ادعا می‌کرد که کشتی‌های جنگی را باید از گرده بینه های قطع شده در زمستان ساخت. معبد مایاس و کلیسای چوبی نروژ با قدمت 800 ساله مثال‌هایی از توسعه حفاظت چوب در ساختمان‌ها در گذشته می‌باشد. اولین روش‌های حفاظت شیمیایی چوب شامل زغال کردن، ذخیره در آب نمک، قلم موزنی با روغن کرئوزوت یا قیر بود. در سده هجدهم، سد های بلند هلند توسط حمله شدید کرم‌های کشتی صدمه دیدند. در سال 1812 کیان16 آزمایشات خود را با ماده کلریدجیوه(II) به عنوان یک ماده حفاظتی مناسب شروع کرد.
در سال 1815 مراقبت از ناوگان سلطنتی بریتانیا بسیارمشکل شده بود، زیرا بایستی 600 تا 800 کشتی از 1000 کشتی به صورت ذخیره نگهداری می‌شد تا در صورت بروز جنگ از آنها استفاده گردد.در سال 1817 یک مهندس عمران به نام ویلیام چپ من17عمر مفیدیک کشتی در این خطوط را تنها 7 تا 10 سال برآورد کرد. همچنین در این سال توماس وید18 کلریدروی را به عنوان ماده حفاظتی معرفی نمود. در سال 1825 فارادی19هگزا کلروسیکلوهگزان را کشف کرد.در اواخر سال 1830 روشی بر پایه جابه‌جایی شیره گیاهی توسط آگوست بوشری20 ابداع گردید که ماده حفاظتی مورد استفاده در این روش سولفات مس بود (جدول 2-1).


پاسخ دهید