برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (219)

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:742-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)752-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:762-14) پیشینه تحقیق772-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:922-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:942-17) Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (218)

2-1-2-3-2- نظمعمومی412-1-2-3-3- اخلاقحسنه422-1-3- دورهقراردادی432-1-4- مسئولیتقراردادی442-1-5- ضرر452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی472-2-1- دورهپیشقراردادی482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی512-2-2- نظریهمخاطرهآمیزبودندورهپیشقراردادی522-2-2-1- تعریفنظریه522-2-2-2- مبانینظریه552-2-2-2-1- آزادیقراردادی552-2-2-2-2- نظریهاخطاربهخریدار562-2-3- مسئولیّتپیشقراردادی572-2-4- ارتباطدردورهپیشقراردادی582-2-4-1- گفتگوهایمقدّماتی582-2-4-2- مذاکراتپیشقراردادی59فصلسوّم:انواعتعهّداتپیشقراردادی و اصول حاکم بر آن19طرحمطلب633-1- اصولحاکمبردورهپیشقراردادی643-1-1- اصلآزادیپیشقراردادیونتایجآن643-1-1-1- چهرههایمختلفآزادیپیشقراردادی653-1-1-2- مبانیوشرایطتحقّقآزادیپیشقراردادی663-1-1-3- نتایجآزادیپیشقراردادی673-1-1-4- محدودهآزادیپیشقراردادی683-1-2- اصلرعایتحسننیّتونتایجآن693-2- تعهّداتپیشقراردادی713-2-1- تعهّدبهداشتنحسننیّت713-2-2- تعهّدبهامانتداری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (216)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (215)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (214)

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن422-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری442-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری452-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی462-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (211)

3-1-13- نفتانات مس (بر پایه آب)………………………… …………………………………………………41 3-1-14- بورون معدنی (بوراکس- اسید بوریک) SBX……………………….. …………………….43 3-1-15- دی سدیم اکتا برات تترا هیدرات DOT……………. ………………………………………..45 3-1-16- کلسیم برات ……………….. …………………………………….. …………………………………..46 3-1-17- برات روی……………… …………………………………….. ………………………………………..46 Read more…